linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Podpora rodičů je naší dlouhodobou prioritou v oblasti diverzity. Cílem je snadnější a rychlejší návrat do práce
z rodičovské, kdy nevyřešená péče o dítě je často důvodem jeho oddalování. Existence školky má pozitivní
vliv na firemní kulturu, vysílá signál, jak je pro nás propojení zaměstnavatele s rodinou důležité.
Barbora Vachová, Leader Diverzity, ČSOB

Agenturní zaměstnávání lidí ohrožených vyloučením

3. 10. 2008hvezdicka Dočasné zaměstnání prostřednictvím pracovních agentur je často považováno za poměrně negativní jev současného trhu práce, protože pro klienty a klientky znamená velkou míru nejistoty. Rakouská agentura Flexwork, ve spolupráci s dalšími sociálními partnery, funguje jako nezisková organizace a lidem ohroženým vyloučením nabízí agenturní zaměstnání za přijatelných podmínek.

Život mezi jistotou a flexibilitou

1. 10. 2008hvezdicka Zeptáte-li se namátkou různých lidí, co si představují pod pojmem flexibilita v zaměstnání, jistě odpoví něco na způsob „práce od rána do večera“ nebo „snadný vyhazov“. Pozvolna se ale do našeho porozumění dostává představa, že flexibilita může znamenat i zkrácení úvazku, posun pracovní doby, nebo celoživotní vzdělávání napomáhající adaptaci na změny na trhu práce.

Firmy, které v ČR podporují flexibilní pracovní úvazky

1. 10. 2008hvezdicka Stále více firem v České republice podporuje alternativní resp. flexibilní pracovní úvazky. Většinou je k tomu žene tlak zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří tyto úvazky vyžadují a nepochybně také současný baby-boom. Společnost, která chce, aby se „její“ rodiče vraceli z rodičovské dovolené dříve než po třech letech, jim musí nabídnout flexibilní pracovní formy. Nejčastěji jsou rodiči na rodičovské dovolené žádány zkrácené úvazky, u kancelářských prací v kombinaci s prací z domova.

Flexibilitu musí doplňovat adekvátní sociální zabezpečení

29. 9. 2008hvezdicka Evropská unie prosazuje flexibilní pracovní uspořádání, jímž se snaží zpružnit pracovní trh, zvýšit zaměstnanost a dosáhnout cílů Lisabonské strategie, mezi nimiž je například dosažení 60% zaměstnanosti žen. Flexibilita sice na jedné straně umožňuje sladění osobního a pracovního života, na straně druhé však může negativně ovlivnit mzdové, pracovněprávní a další podmínky života zaměstnanců a zaměstnankyň.

Flexibilitu musí doplňovat adekvátní sociální zabezpečení

29. 9. 2008hvezdicka Evropská unie prosazuje flexibilní pracovní uspořádání, jímž se snaží zpružnit pracovní trh, zvýšit zaměstnanost a dosáhnout cílů Lisabonské strategie, mezi nimiž je například dosažení 60% zaměstnanosti žen. Flexibilita sice na jedné straně umožňuje sladění osobního a pracovního života, na straně druhé však může negativně ovlivnit mzdové, pracovněprávní a další podmínky života zaměstnanců a zaměstnankyň.

Koncept flexicurity – další promarněná příležitost pro genderovou rovnost?

29. 9. 2008hvezdicka Philine Scholze, poradkyně Strany zelených v Evropském parlamentu v oblasti práce a sociálních věcí, v současnosti na mateřské dovolené, vystoupila na konferenci Perspektiva žen na trhu práce v panelu Politiky a strategie prosazování rovnosti mezi muži a ženami. Bylo to téměř poprvé, kdy se v České republice hovořilo o konceptu flexicurity a jeho genderovém rozměru. Philine byla v mnoha ohledech velmi kritická. Ve flexicurity vidí velký potenciál pro genderovou rovnoprávnost, který není dostatečně využíván. Zhodnotila také soustředění celého konceptu více na flexibilitu než na jistotu, tedy sociální zabezpečení.

VUPSV vydal studii o flexijistotě

29. 9. 2008hvezdicka Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vydal obsáhlou studii o flexijistotě. Tento v České republice dosud nepříliš známý pojem v první části teoreticky zakotvuje. V druhé části se analyticky věnuje čtyřem oblastem souvisejícím s flexijistotou: legislativní ochraně pracovních míst zajišťující dostatečnou numerickou flexibilitu trhu práce, rozvoji aktivní politiky zaměstnanosti a systému dalšího vzdělávání dospělých jako záruk dostatečné ochrany zaměstnanosti flexibilních i standardních pracovníků a úpravě sociálního systému ochrany příjmu tak, aby poskytoval dostatečnou úroveň ochrany v případě ztráty příjmu všech typů pracovníků.
Studie ukazuje, jak ČR vychází z této analýzy a nabízí doporučení.
Jedná se o první komplexní práci na téma flexijistoty.

Flexibilní úvazky vyžadují flexibilní povahu

29. 9. 2008hvezdicka Různé druhy flexibilních a alternativních pracovních úvazků jsou v současnosti skloňovány ve všech pádech, mj. jako vhodná forma usnadnění slaďování osobního a pracovního života – mluví se však především o jejich pozitivech. Na klady a zápory takových pracovních režimů, jak je zažily v praxi, jsme se proto zeptaly dvou žen: Marcely Kosové, která pracuje na Úřadu Městské části Praha 3 a Michaely Marksové-Tominové, předsedkyně Asociace pro rovné příležitosti.

Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi

29. 9. 2008hvezdicka Firemní péče o děti může být plusem zaměstnavatele, který chce přilákat kvalitní zaměstnance. Založit jesle či školku je však velmi komplikované. Situace se ale možná zlepší. Vláda má totiž na stole prorodinný balíček.
Jednou z možností, jak si udržet zaměstnankyně a zaměstnance pečující o děti, může být zřízení firemní školky či jeslí, případně domluva na hlídání dětí. Na první pohled to může vypadat jednoduše. Ve skutečnosti je ale v Česku legislativa v této oblasti poměrně složitá. Na tento krok, kromě babysittingu, se totiž vztahuje dlouhá řada zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, které často není jednoduché ani levné dodržet.

Více žen ve vedení v 10 krocích

15. 7. 2008hvezdicka Americká Národní asociace manažerek (National Association for Female Executives, NAFE) sleduje postavení žen a mužů na trhu práce v USA. Po období výrazného postupu žen do „pánského klubu“ manažerských pozic dochází ke stagnaci a poklesu. Zdá se, že potom, co se do vedení dostalo několik žen, nabyly firmy dojmu, že skleněný strop přestal existovat, a dále už s problematikou genderových nerovností nepracují. Presidentka NAFE Betty Spence na základě dobrých praxí oceněných firem vypracovala seznam kroků vedoucích k vyrovnání počtů žen a mužů v managementu.

Working Mother oceňuje firmy, které podporují ženy

9. 4. 2008hvezdicka Americký časopis Working Mother volá: „Kdo říká, že ženy to nemohou mít všechno? Skvělou kariéru i spokojený rodinný život. Dnešní pracující matky mají obojí, díky chytrým firmám, které si uvědomují, že život nekončí za dveřmi kanceláře.“ Už třiadvacet let vyhlašuje sto nejlepších firem pro pracující matky. V roce 2007 se v první desítce umístily tyto firmy ...

Flexijistota v německém nakladatelství De Gruyter

9. 4. 2008hvezdicka Koncept spojující flexibilitu práce s jistotou (angl. flexicurity) spočívá v reflexi sociálních systémů a jejich kapacitě reagovat na současné společenské změny. Globalizovaný trh práce potřebuje flexibilitu, ale zároveň není možné rezignovat na záruky pro zaměstnané, ani zaměstnavatele. Zajištění flexijistoty je zodpovědností všech sociálních partnerů – státu, zaměstnavatelů, odborů i zaměstnaných. Zaměřme se nyní na situaci z pohledu firem.

Firmy v Rakousku podporují ženy ve vědě a výzkumu

9. 4. 2008hvezdicka Rostoucí zastoupení žen ve vědě může pomoci firmám, které se potýkají s nedostatkem lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že diverzita začíná být nutností i pro oblast výzkumu a vývoje, představují ženy zajímavý a dosud nevyužitý potenciál. V České republice zatím firmy ženy vědkyně příliš nepodporují, známý je pouze stipendijní program L'Oréal pro ženy ve vědě. Představme si několik příkladů, jak podporují ženy ve vědě a výzkumu firmy v Rakousku.

Francie: jak souvisí jesle s rovnými příležitostmi?

9. 4. 2008hvezdicka „Napsat práva do zákona nestačí, překážky zůstávají v hlavách,“ uvedla na úvod Evropského kolokvia o rovnosti žen a mužů v profesním životě ve francouzském Dijonu Françoise Verjux-Pelletier, členka regionální rady v Burgundsku a prezidentka komise, která se zabývá zaměstnaností a ekonomickými a sociálními záležitostmi regionu.

Gender Index – metr na rovné příležitosti

9. 4. 2008hvezdicka Zahrnutí rovných příležitostí do firemní praxe si žádá systematických nástrojů. Důraz musí být kladen nejen na analýzu a stanovení cílů, ale i na procesy monitoringu a evaluace, které přispějí k zpřehlednění a zefektivnění zavedených opatření. Jeden z nástrojů, které mají firmám pomoci stanovením měřitelných údajů pro analýzu pracovního prostředí, vytvořil tým polské pobočky Rozvojového programu Organizace spojených národů (UNDP).

Mediatel získal 2. místo v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi

8. 4. 2008hvezdicka Společnost byla oceněna za důraz na prosazování rozmanitosti a rovných příležitostí žen a mužů, což se odráží i na poměrně vyrovnaném podílu žen a mužů ve firmě i jejím vedení. Ženy tu zastávají mnoho řídích pozic. Mediatel usnadňuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním slaďovat osobní a pracovní život – nabízí pružnou pracovní dobu, možnost práce z domova a částečné pracovní úvazky, což je možnost využívaná i rodiči na mateřské/rodičovské dovolené. Firma vytváří přátelskou atmosféru pro děti zaměstnaných rodičů, pořádá pro ně dětské dny a další programy.

Allianz: Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus

8. 4. 2008hvezdickaDlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti můžeme dosáhnout pouze s kvalitními lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, etnický původ apod. – respektive právě s využitím výhod, plynoucích z jejich různých zkušeností, znalostí, přístupů a zázemí,“ říká Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Allianz pojišťovna. Allianz se letos umístila na třetím místě Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi ČR. Společnost se rovnými příležitostmi zabývá již delší dobu a před dvěma lety začala intenzivně prosazovat program podpory diverzity, který platí mezinárodně pro celou skupinu Allianz.

IBM prokázala, že v rovných příležitostech je na českém trhu nejlepší

8. 4. 2008hvezdicka Vítěznou společností v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR se pro rok 2007 stala IBM. Mezi oceněnými se ocitá už po několikáté. Nevyšší příčky se jí dostalo za důsledné uplatňování gender mainstreamingu na různých úrovních a v mnoha aspektech – od propracovaného monitoringu postavení mužů a žen ve firmě, přes slaďování rodinného a pracovního života, až po genderově citlivý marketing.

ČSA: Soutěž nás přiměla k realizaci dalších kroků na podporu rovných příležitostí

8. 4. 2008hvezdicka Rozvoj konceptu rovných příležitostí v ČSA je příkladem plodné spolupráce firmy a neziskového sektoru. Díky loňské účasti v Soutěži o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi a spolupráci s projektem O rovnosti s firmami, které Gender Studies realizuje, se Českým aeroliniím podařilo získat zvláštní cenu Gender Studies za výrazný pokrok v této oblasti. Klíčovou roli samozřejmě vždy hraje otevřený přístup a zájem firmy. „Účast v soutěži nám umožnila získat porovnání s ostatními firmami, což nás následně přimělo k realizaci dalších kroků,“ říká Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politiky v ČSA.

MIMINKA útočí na byznys

8. 4. 2008hvezdicka Současný baby boom vede k tomu, že se řada firem vylidňuje. Šéfové zjišťují, že nechat odejít mladé profesionálky na mateřskou může být dost velký problém. Začali tedy hledat cesty, jak je přilákat zpět. A české maminky to vítají.
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation