linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Rovné podmínky pokládáme za nezbytnou součást naší kultury, která staví na zodpovědném
přístupu ve všem, co děláme a ke všem cílovým skupinám banky - klientům, zaměstnancům i společnosti,
v níž působíme. Věříme, že férové podmínky vůči zaměstnancům jsou podmínkou k dlouhodobému úspěchu.
Klára Gajdůšková, ředitelka úseku firemní komunikace, Česká spořitelna, a.s.

FIRMA ROKU

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2020 získaly tyto firmy:

1. místo: Československá obchodní banka, a.s.
2. místo: CEITEC Masarykovy Univerzity
3. místo: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
Zvláštní cena poroty: mamacoffee s.r.o.

Odborná porota zdůvodnila své ocenění těchto firem následovně:

1. místo: Československá obchodní banka, a.s.
Odborná porota oceňuje široký a komplexní přístup k tématu diverzity, který se zaměřuje nejen na hledisko genderu, ale také podporu rodičů, věkovou diverzitu a podporu LGBTQ+ osob. K výbornému výsledku přispívá strategický přístup k diverzitě rozpracovaný ve firemní Strategii diverzity a důsledné sledování a evaluace opatření. Firma se cíleně zaměřuje na téma mateřské a rodičovské, a podporuje nestereotypní rodičovství včetně transparentní podpory stejnopohlavních párů a otcovské dovolené. Výborně byly hodnoceny informační materiály, workshopy, průběžný kontakt a spolupráce s rodiči a podpora při odchodu na mateřskou a rodičovskou a při návratu z ní. Porota velmi pozitivně hodnotí také péči o well-being zaměstnaných nejen během pandemie COVID-19.

2. místo: CEITEC Masarykovy Univerzity
Porota pozitivně hodnotí šíři opatření, ucelený program pro dosažení excelence pracovního prostředí a strategické dokumenty organizace, v nichž jsou detailně zakotveny principy genderové rovnosti, včetně gender mainstreamingu. Díky aktivitám pro slaďování pracovního a osobního života prostřednictvím flexibilní pracovní doby, home office, nadstandardního volna a návratových grantů organizace dosahuje výrazné podpory nejen rodičů a vytváří příznivé prostředí pro dřívější návrat z mateřské a rodičovské. Porota také oceňuje aktivní začleňování zahraničních zaměstnaných a propracovaný genderově senzitivní nábor, v němž nechybí systematické vyhodnocování dopadu a školení nevědomých předsudků.

3. místo: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
Odborná porota oceňuje konzistentní a komplexní přístup k podpoře rodičovství a rovných příležitostí žen a mužů a velký rozsah a pestrost programů pro zaměstnané. Součástí firemních programů jsou aktivity speciálně pro ženy, mentoringové programy, zaměstnanecké sítě a propracovaný management mateřské a rodičovské včetně podpory při návratu do práce. Porota si také cení podpory mužů v péči o děti a obecně osob pečujících o osobu blízkou prostřednictvím flexibilních úvazků a širokých možností volna pro pečující.  

Zvláštní cena poroty: mamacoffee s.r.o.
Porota se rozhodla udělit zvláštní ocenění firmě, která navzdory výrazně menší velikosti a omezením plynoucím z faktu, že jde o gastro provoz, vyvíjí velké úsilí v rovině individuálního přístupu k zaměstnaným a aktivně řeší podporu diverzity a managementu mateřské a rodičovské. Zaměstnaným je po návratu z rodičovské poskytována podpora při adaptaci. Hodnocení pozitivně ovlivnilo vyrovnané zastoupení žen a mužů na různých úrovních managementu. Porota také oceňuje používání genderově senzitivního jazyka v interních dokumentech organizace.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation