linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Účast v soutěži nám umožnila získat porovnání s ostatními firmami,
což nás následně přimělo k realizaci dalších kroků."
Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politiky, ČSA

FIRMA ROKU

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2016 získaly tyto firmy:

1. místo: innogy Česká republika, a. s. (dříve RWE Česká republika)
2. místo: Accenture Central Europe, B. V., organizační složka
3. místo: Plzeňský Prazdroj, a. s.
Zvláštní cena poroty: ArcelorMittal Ostrava, a. s.

 

Odborná porota zdůvodnila své ocenění těchto firem následovně:

1. místo: innogy Česká republika, a. s. (dříve RWE Česká republika)
Odborná porota oceňuje širokou škálu programů, které společnost realizuje na podporu firemní diverzity. Výborného výsledku bylo dosaženo, pokud jde o zhodnocení firemního prostředí touto optikou, pozitivem je mimo jiné zastoupení osob se zdravotním postižením i na pozicích středního managementu. Rozpracována jsou i dlouhodobá opatření v oblasti genderově vyrovnaného náboru, stejně tak jako vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnaných. Kladně hodnoceno bylo rovněž působení odborů v organizaci a probíhající analýza systému odměňování z pohledu genderové rovnosti. K výbornému výsledku firmy jistě přispívá i skutečnost, že ve firmě existuje pracovní pozice, která v rámci lidských zdrojů přímo odpovídá za agendu diverzity.      

 

2. místo: Accenture Central Europe, B. V., organizační složka
Porota pozitivně hodnotí velmi vyrovnané zastoupení žen a mužů v organizaci, kdy ženy tvoří 45 % zaměstnaných a jsou významně zastoupeny rovněž na manažerských postech. Celkově je velmi dobře zpracován systém podpory žen, minorit a diverzity obecně v pracovním prostředí. Součástí firemní kultury je rovněž pořádání pravidelných setkání pro rodiče, ženy a LGBT komunitu. Ve firmě také existuje mentoringový program pomáhající ženám na manažerských pozicích dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Nemalým přínosem je i velmi dobře zpracovaný postup hlášení případů diskriminace, zneužívání a šikany, a to včetně ochrany osob, které na daný případ upozorní.

 

3. místo: Plzeňský Prazdroj, a. s.
Odborná porota oceňuje úsilí o zvýšení zastoupení žen v organizaci, včetně povinnosti jejich zahrnutí do výběrových řízení a plánů nástupnictví. Ostatně podíl žen v nižším managementu již nyní odpovídá jejich poměru v zaměstnanecké populaci jako celku. Pozornost je věnována také podpoře kariérního růstu žen, jejich síťování a plynulému návratu do zaměstnání po mateřské a rodičovské, včetně poskytování finančního příspěvku, tzv. školkovného. Bez zajímavosti nejsou ani závazná pravidla pro komerční marketing, která zahrnují mimo jiné i zákaz genderově stereotypního zobrazování. Otázka míry diverzity je i jedním z hodnotících kritérií výkonu managementu.  

 

Zvláštní cena poroty: ArcelorMittal Ostrava, a. s.
Porota se rozhodla udělit zvláštní cenu firmě, která byť působí v tradičně maskulinním oboru hutnictví a těžkého průmyslu, věnuje nemalou energii podpoře žen a minoritních skupin. Společnost realizuje programy na podporu žen, matek a rodičů obecně, nabízí mimo jiné i placené volno pro otce po narození dítěte či placené volno pro další pečující osoby a celkově se chvályhodně věnuje managementu mateřských a rodičovských. Nemalým přínosem je v tomto smyslu i cílení na talentované ženy a jejich další profesní a kariérní rozvoj. Z pohledu podpory diverzity obecně stojí za zmínku i relativně vysoký podíl zaměstnaných ve věku nad 50 let, a to i ve vedení společnosti.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation