linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Aktivně podporujeme naše zaměstnané v jejich kariérním růstu možností flexibilní pracovní doby,
či nabídkou částečných úvazků. Tím umožňujeme ženám i mužům vyvážené nastavení work life balance
a poskytujeme jim možnost flexibilnějšího návratu do práce, například po mateřské dovolené.
Jana Černínová, HR Partner, Kyndryl (původně IBM)

Výsledky

12. listopadu 2015 proběhlo v rámci závěrečné konference vyhlášení výsledků letošního ročníku ocenění Firma roku: rovné příležitosti. Záštitu nad letošním ročníkem převzala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a partnerem soutěže byl loňský vítěz ocenění, firma GE Money Bank, a. s.

Výsledky ocenění, jež se v letošním ročníku cíleně zaměřilo na problematiku podpory kariérního růstu žen, jsou následující:

1. místo: Česká spořitelna, a. s.

2. místo: RWE Česká republika, a. s.

3. místo T-mobile Czech Republic a. s.

Zvláštní cena poroty: Vodafone Czech Republic a. s.

 

Zdůvodnění odborné poroty pro ocenění těchto firem je následující:

 

Česká spořitelna, a. s.

Odborná porota oceňuje velmi komplexní systém podpory rovných příležitostí žen a mužů a kariérního růstu žen, který je součástí šířemi koncipovaného programu Diversitas. Mezi konkrétní opatření patří mimo jiné rozvojové programy pro talentované ženy využívající mentoring, síťování, neformální skupiny, účast na poradách vedení, vzdělávání a semináře. Také v rámci „talent poolu“ a „succesion poolu“ zaměřených na vyhledávání potenciálních talentů/talentek a nástupců/nástupkyň na manažerské pozice je sledováno zastoupení žen. Významným závazkem je i úsilí o dosažení zastoupení žen ve vedení a dozorčí radě v poměru minimálně 35 % do roku 2019. Pozitivem je i podpora rodičů na mateřské a rodičovské (dovolené) s využitím pravidelných setkávání, vzdělávání, tištěných materiálů, intranetu apod. a usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání (projekt Čáp). Společnost se zaměřuje i na podporu otců, mimo jiné možností čerpat 5 dnů volna po narození dítěte, a za zmínku stojí i propracovaný postup, který při propouštění zaměstnanců/zaměstnankyň zohledňuje nejrůznější specifika dané osoby. Celkově lze konstatovat, že firemní kultura České spořitelny je z pohledu sledovaných parametrů na velmi vysoké úrovni.

RWE Česká republika, a. s.

Porota oceňuje konkrétní opatření, která vedou ke zvýšení zastoupení žen ve firmě i v jejím vedení. Ať už se jedná o interní kvóty, anebo o aplikaci „Pravidla +1“, což znamená mít na dané výkonné pozici vždy o jednu ženu více než v předchozím roce. Kromě toho firma již ve fázi výběrových řízení přihlíží k tomu, aby se uplatňovalo „Pravidlo +1“ a principy diversitního akčního plánu. Rovněž v programu na podporu zaměstnanců s potenciálem růstu ve firmě je žádoucí, aby zastoupení žen a mužů bylo vyrovnané. Ostatně zastoupení žen ve vedení firmy, a to v nižším, středním i vyšším managementu, je již v současnosti velmi významné a cíleně se snaží přiblížit k jejich poměru v zaměstnanecké populaci. Firma rovněž realizuje nejrůznější formální i neformální aktivity na podporu kariérního růstu žen, jako jsou mentoringové programy (platforma The Women to Lead), semináře, workshopy anebo konference. Mezi příklady dobré praxe lze zařadit i možnost čerpání 5 dnů volna s náhradou mzdy pro rodiče dětí ve věku do 3 let a další 3 dny osobního volna s náhradou mzdy pro všechny zaměstnance/zaměstnankyně bez dalšího určení, což pozitivně přispívá ke sladění pracovního, rodinného a osobního života.

 

T-mobile Czech Republic a. s.

Odborná porota oceňuje závazek dosažení vyrovnanějšího zastoupení žen ve vyšším a středním managementu, který přijala skupina Deutsche Telekom a to ve výši 30 % do konce letošního roku. Již ve fázi náboru zaměstnanců/zaměstnankyň jsou personální agentury pobízeny k doporučení vyváženého poměru žen a mužů na poptávané pozice. Kromě toho jsou za účelem podpory rozvoje žen ve společnosti využívány i rozličné formy rozvoje jako např. koučování, mentoring, interní školení, mezinárodní a mezifiremní rozvojové aktivity. Pro rodiče na mateřské a rodičovské (dovolené) jsou určeny speciální internetové stránky (portál EchoFamily). Před návratem do zaměstnání je navíc možné využít asistence skupiny interních koučů/kouček. Pro zaměstnance jsou pořádány také různé akce ve firmě. Inspirativní je i nabídka využívání flexibilních forem práce, které jsou k dispozici zaměstnancům společnosti a mohou přispět k vyššímu zastoupení žen ve vedení. Za zmínku stojí i propracovaný systém rovného odměňování, který je projednáván se zástupci/zástupkyněmi odborové organizace.

 

Vodafone Czech Republic a. s.

Porota se rozhodla udělit zvláštní cenu firmě Vodafone za jedinečný příklad dobré praxe v oblasti firemních benefitů, které přispívají ke sladění rodinného a pracovního života. Konkrétně se jedná o možnost návratu do zaměstnání po mateřské (dovolené), kdy mohou rodiče pracovat po dobu 6 měsíců na tříčtvrteční úvazek (0,75), avšak za mzdu, která odpovídá úvazku plnému. Půl roku po návratu do zaměstnání navíc firma rodičům dorovná rozdíl mezi mzdou a finanční podporou od státu za prvních 16 týdnů mateřské (dovolené). Tyto motivační benefity jsou nabízeny od dubna 2015 a jsou určeny rodičům, kteří se chtějí po mateřské brzy vrátit zpět do zaměstnání.

 

Není bez zajímavosti, že všechny firmy, které se umístily na prvních třech místech, mají shodně ve svých interních dokumentech nastaveny kvóty pro zastoupení žen, ať už v managementu či organizaci jako takové.

Všem oceněným gratulujeme!

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation