linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Účast v soutěži nám umožnila získat porovnání s ostatními firmami,
což nás následně přimělo k realizaci dalších kroků."
Veronika Klápová, ředitelka útvaru personální politiky, ČSA

Výsledky

Nejlepší firmy roku 2006

4.10. 2006 v dopoledních hodinách předala ředitelka Gender Studies, Alena Králíková na konferenci Women and Leadership, kterou pořádala CMC – Graduate School of Business, speciální cenu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR. Držitelkou speciální ceny Gender Studies za nábor respektující rovné příležitosti je pro rok 2006 firma IBM Česká republika.

Vyhlášení hlavní ceny, které se konalo 27.11. v pražské kavárně Jet Set, se účastnili vedle zástupkyň obecně prospěšné společnosti Gender Studies, která Soutěž vyhlašuje, i zástupci/zástupkyně vítězných firem.

Porota rozhodla následovně:
1. místo: AIR PRODUCTS spol. s r.o.
2. místo: IBM Česká republika spol. s r.o., Microsoft s.r.o.
3. místo: Citibank a.s.

O umístění jednotlivých firem rozhodovala nezávislá porota složená z následujících osobností: Marie Čermáková, ředitelka Sociologického ústavu AV ČR, Milan Ruttner, ředitel Lidských zdrojů Citibank, Renata Elhenická, mediální konzultantka a expertka, Jaroslava Novotná, Sdružení českých a moravských výrobních družstev, a Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Stručné zdůvodnění rozhodnutí poroty:

AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Porota ocenila, že se jedná - ve srovnání s ostatními firmami, jež byly v užším výběru, o relativně malou firmu (170 zaměstnanců/-kyň), u níž je patrný progresivní vývoj v politice uplatňování rovných příležitostí. Porota rovněž ocenila skutečnost, že se jedná o firmu mimopražskou; v regionech se s nakloněností k realizaci opatření na podporu rovných příležitostí často nesetkáváme.

Firma AIR PRODUCTS se Soutěže účastní již třetím rokem, v 1. roce konání Soutěže získala speciální cenu Gender Studies, o.p.s. za dobrý start; touto cenou jsme ocenili zejména program Dámský klub, kterým se firma snaží zvyšovat počet žen v řídících pozicích.

Firma na porotu zapůsobila tím, jak se stará o své zaměstnance/-kyně: prostřednictvím speciálních programů se jim snaží vycházet vstříc v možnostech slaďování jejich osobního/ rodinného a pracovního života. K těmto programům patří zejména výše zmíněný Dámský klub, na jehož rozvíjení firma dále pracuje.

Firma se dobře stará také o zdravotní stav svých zaměstnanců/-kyň. Z Evropského sociálního fondu získala prostředky na realizaci programu Antistress, jehož prostřednictvím pomáhá zaměstnancům/-kyním nejen zvládat stres, ale také zlepšovat životní styl; program také úzce souvisí s podporou slaďování osobního/rodinného a pracovního života.

V politice rovných příležitostí, resp. otázkách slaďování práce a rodiny, je vzděláván management, aby plně porozuměl genderovým souvislostem při svém rozhodování. Každý zaměstnanec/-kyně má nárok se programu Antistress zúčastnit a prodělat během tří let trvání programu jednou ročně celkové vyšetření (1/2 dne) - rady lékaře i psychologa.

Nově firma realizuje dvouletý program "Relaxujte, prosím" pro zaměstnance Litvínova a Děčína na podporu slaďování osobního a pracovního života s důrazem na zvládání stresu. Projekt je financovaný z prostředků ESF a probíhá ve spolupráci s firmou Expertis. Zaměstnancům/-kyním je pravidelně zasílán časopis s radami, jak zvládat stres, a to v kontextu sportu apod. Všichni mají možnost strávit 2 dny ročně v Lázních Teplice. V otázkách slaďování dále firma nabízí možnost flexibilní pracovní doby, ženy na mateřské/ rodičovské mají možnost pracovat z domova (a využívat služební notebook), na zkrácený úvazek apod.

Firma rozvíjí rovněž činnost na poli společenské odpovědnosti firem (CSR). Porota také ocenila velmi zdařilou diverzitně zaměřenou ukázku marketingových strategií.

Za posledních 10 let se AP podařilo dosáhnout výrazného zlepšení v postavení žen. Kromě zmíněného Dámského klubu funguje úspěšně Klub žen s potenciálem - každoročně probíhá výběr talentovaných žen, poté jejich networking, pravidelná setkávání, školení, networking.

IBM, s.r.o.

IBM s. r.o. se na mezinárodní a národní úrovni aktivně zabývá problematikou rovných příležitostí již řadu let. Letos získala speciální cenu Gender Studies za nábor respektující rovné příležitosti nejen žen a mužů.

"Speciální cenou chce Gender Studies, o.p.s. vyzdvihnout zcela konkrétní přístup k aplikaci rovných příležitostí v praxi, ocenit náborové strategie uplatňované firmou IBM v médiích a také respektem firmy k diverzitě v oblasti vzdělávání, který prokázala spoluprací s Masarykovou univerzitou v Brně a usnadněním studia hendikepovaným studentům a studentkám. Zároveň chce tým Gender Studies svou volbou ocenit dlouhodobou práci IBM v oblasti rovných příležitostí, vstřícnost nejvyššího managementu k dané tématice a otevřenost prosazování rovných příležitostí na všech úrovních," vysvětluje Alena Králíková, ředitelka Gender Studies.

Microsoft s.r.o.

Do Soutěže se firma přihlásila letos poprvé. Porota ocenila snahu a programy work/life balance: možnost flexibilní pracovní doby, částečných úvazků, teleworkingu, flexibilního pracovního místa, stlačeného pracovního týdne a posunutí pracovní doby. Dále pozitivně ohodnotila možnost práce z domova v případě nemoci dítěte a dále to, že v současné době firma připravuje interní stránky s informacemi o školkách, jeslích a dalších aktivitách pro děti. Existuje již stránka work/life balance s tipy, kterou připravil interní tým na základě průzkumu spokojenosti zaměstnanců společnosti.

Oceněn byl také přístup k rodičům na či vracejícím se z mateřské/rodičovské dovolené. V současné době probíhá jednání o podpoře zařízení pro péči o děti v okolí.

Management i personální oddělení firmy jsou pravidelně školeny v otázkách slaďování.

Oceněna byla také existence Diversity commitee, který pracuje na projektech podporujících zvyšování procenta žen ve firmě, řeší otázky zaměstnávání osob s postižením, ale také co více dělat pro zaměstnané matky a otce.

Zajímavá je i možnost věnovat 3 pracovní dny charitativní činnosti.

Citibank a.s.

Rovné příležitosti žen a mužů ve firmě patří k základním principům společnosti. V otázkách slaďování osobního a pracovního života oceněno, že všichni zaměstnanci/-kyně mohou využívat různých režimů pružné pracovní doby - flexibilní, částečný úvazek, práce z domova, sdílená pozice, stlačený pracovní týden apod. Firma rovněž zvažuje založení firemní školky a rodičům je už nyní poskytován finanční příspěvek na hlídání dětí.

Jsou organizovány letní programy a pobyty pro děti (realizuje CitiClub - příspěvky firmy i zaměstnanců/-kyň), pravidelně se také koná firemní piknik pro rodinné příslušníky s programem pro děti.

Management firmy i personální oddělení jsou prostřednictvím e-learningu pravidelně školeni v problematice slaďování osobního/rodinného a pracovního života a diverzitní politice.

Citibank aktivně vyhledává ženy s manažerským potenciálem, v rámci firemního procesu práce s talenty nabízí mentoring a coaching a rozvíjí manažerské dovednosti žen. V současnosti je v Citibank 46% žen v řídících pozicích.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation