linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
Aktivně podporujeme naše zaměstnané v jejich kariérním růstu možností flexibilní pracovní doby,
či nabídkou částečných úvazků. Tím umožňujeme ženám i mužům vyvážené nastavení work life balance
a poskytujeme jim možnost flexibilnějšího návratu do práce, například po mateřské dovolené.
Jana Černínová, HR Partner, Kyndryl (původně IBM)

GE Money Bank podporuje rovnováhu kariérního rozvoje a péče

14. 12. 2010 hvezdicka

Do soutěže se tato firma přihlásila letos poprvé a rovnou si odnesla vynikající druhé místo. Čím zaujala přísnou porotu? Otevřeným závazkem rovnosti formulovaným například v Kodexu chování. Službou firemního ombudsmana, která umožňuje rychle řešit vzniklé problémy. Podporou slaďování práce a osobního života, která se zaměřuje na oba rodiče - podporuje flexibilní pracovní formy a tatínkům nabízí dovolenou navíc.

Podporu rovnosti má GE Money Bank zakotvenou již v závazném Kodexu chování. Transparentně se tak hlásí k principům nediskriminace a etického zacházení, které nevyžaduje pouze po svých zaměstnaných, ale i po dodavatelích.

Pro uplatňování rovnosti v praxi však nestačí pouze otevřený závazek, je nutné průběžně sledovat, jak se firmě daří jej naplňovat. To je ověřováno prostřednictvím detailních a pravidelně vyhodnocovaných statistických reportů, a také díky pravidelným průzkumům mezi zaměstnanými. Zhodnocení se týká i srovnání mezd a jejich spravedlnosti vůči podávanému pracovnímu výkonu.

Praxí, která opravdu stojí za pozornost, je nastavení systému stížností, například v případě porušení již zmíněného Kodexu chování. Každý ve firmě ví, na koho se může obrátit. K dispozici jsou proškolení firemní ombudsmani (ženy i muži), nadřízení a samozřejmě i zástupci a zástupkyně oddělení lidských zdrojů.

Výrazným tématem, na které je zacílena pozornost, je podpora profesionálního růstu žen. Zaměstnanci a zaměstnankyně s potenciálem jsou vytipováni, jsou diskutovány jejich možnosti a stanovovány plány nástupnictví. Firma provádí retenční analýzy, identifikuje klíčové zaměstnance a zaměstnankyně a sděluje otevřeně svá očekávání od osob na manažerských pozicích. Roli tak nehrají stereotypní očekávání od mužů či žen, ale pečlivá analýza potenciálu a plánování rozvoje. Pro podporu zastoupení žen ve vyšších funkcích navíc ve firmě působí Women's Network - Ženská síť, která sdružuje ženy v GE, které mají zájem o svou práci a chtějí si vyměňovat zkušenosti a rozvíjet se. GE Money Bank podporuje diverzitu nejen interně, ale i navenek – například podporou soutěže Ocenění Českých Podnikatelek, nebo prostřednictvím vlastního projektu na podporu podnikání žen Život nápadům. Další rozvoj spolupráce žen je i jedním z cílů, které si firma stanovuje do budoucna.

Posílení profesního uplatnění žen je paralelně podpořeno i tím, že mužům je přiznána specifická podpora při zapojení do péče. Každý čerstvý otec může do dvou měsíců dítěte čerpat 5 dní dovolené navíc. Jenom v roce 2009 tento benefit využilo 77 otců. O svou zkušenost se podělil i ředitel komunikace Roman Frkous, který po slavnostním převzetí ceny publikum zaujal i pobavil svým výrokem: „Jako otec tří dětí tento benefit velmi vítám. Vyzkoušel jsem si, kolik úsilí a času péče o novorozeně obnáší a po pravdě řečeno jsem se potom už hodně těšil do práce." Firma se snaží maximálně vycházet vstříc rodičům například nabídkou zkrácených úvazků. Dobrou praxi představuje zapojování osob na rodičovské dovolené jako lektorů či lektorek v různých školeních, případně jako koučů pro zaměstnance a zaměstnankyně. Tím dochází k udržení jejich profesionality i využití jejich dosavadních zkušeností pro firmu i v období, kdy jsou možnosti jejich pracovního zapojení omezenější.

I GE Money Bank má svoje témata pro další zlepšení. Například zde stále přetrvává horizontální segregace, nacházíme typicky ženské (administrativa) i typicky mužské (IT) pracovní pozice. To je však do jisté míry výsledek i vzdělávacích drah, které zaměstnavatel sice může ovlivnit, ale ne tak efektivně jako jiné oblasti, které přímo spadají do jeho kompetence. Na závěr jsme se ještě zeptali Radky Pekelské, ředitelky lidských zdrojů GE Money Bank, co pro ně získání druhého místa znamená do budoucnosti: „Máme z této ceny radost. Je to ocenění naší dlouhodobé snahy o to, aby byla GE Money Bank skvělým místem pro práci. Zkušenostmi jsme si ověřili, že ženy jsou stejně úspěšné jako muži, ačkoliv se jejich styl práce a vedení lidí liší. Dlouhodobě proto podporujeme nejen rovné příležitosti, ale také tzv. genderovou vyváženost v rámci celé GE Money Bank. Tento druh „diverzity“ je pro naši společnost zásadní a pomáhá lépe motivovat celý tým a rozvíjet naše podnikání“.

Autor: Kateřina Machovcová 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMeu

Soutěž je v letech 2020 až 2022 podpořena v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557 „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“.

 
Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation