linkedIn Intranet pro zaměstnavatele Databáze dobrých firemní praxí Kontaktenglish
"Uplatňování rovných příležitostí je výhoda, nikoli luxus"
Ivana Fischerová, ředitelka úseku rozvoje lidských zdrojů, Allianz pojišťovna

Výsledky

Nejlepší firmy roku 2005

V pondělí 14. listopadu 2005 vyhlásila obecně prospěšná společnost Gender Studies na konferenci Ženy v řídících pozicích výsledky dalšího ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR. Ceny nejúspěšnějším firmám předali místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn a ředitelka Gender Studies Alena Králíková. Letošní ročník soutěže byl organizován Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Ocenění získali:
1. Hewlett-Packard, s.r.o.
2. IBM, s.r.o.
3. - 4. Oskar Mobil, a.s., PricewaterhouseCoopers

Zvláštní cena Gender Studies v kategorii malé firmy: Channel Crossings

Hewlett-Packard: Jak funguje nejlepší firma s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR pro rok 2005?

Hewlett-Packard poskytuje svým zaměstnankyním programy na podporu žen v řídících pozicích. Hlavním programem zaměřeným na vyhledávání potencionálních manažerek a jejich vzdělávání je TOP TALENT LIST. Jeho záměrem je vytipovat z řad zaměstnankyň ty, které stojí na začátku své kariéry, a napomoci jim ve zdokonalování profesních dovedností. Cílem tohoto programu je, aby zastoupení žen na vedoucích pozicích bylo 30%, což odpovídá procentuálnímu zastoupení žen ve firmě. Celý program probíhá na mezinárodní bázi.

A jak program funguje konkrétně na národní úrovni? Je vytvořeno několik skupin po asi 30ti lidech a každá skupina dostane svého kouče. Členům jsou poskytnuty odkazy na samostudium a získají také přístup na e-learningovou platformu s přesně zadanými tématy a časovým harmonogramem, do kdy má být co zvládnuto. V poslední třetině stanového období probíhá sebehodnocení a celkové hodnocení projektu. Na závěr celého běhu je svoláno třídenní soustředění, kde se v realitě procvičují situace známé z virtuálního prostředí a účastnice se také dostávají do kontaktu a mohou porovnávat metody řízení a přístupu aplikované v kulturně a geograficky různých zemích.

Kromě toho Hewlett-Packard nabízí coaching. Ten je poskytován ženám pro případ zvládání nestandardní situace, např. komunikační problémy v týmu, sexuální obtěžování.

Pravidelně ve čtvrtletních intervalech jsou sledovány počty nově přijatých či povýšených žen.

Jazyková agentura Channel Crossings překračuje propasti nerovnosti

Programy na podporu žen v řídících pozicích jsou ve firmě Channel Crossings založeny zejména na osobnostním rozvoji zaměstnankyň. Program spočívá v pravidelném vytyčení osobních a vzdělávacích cílů, pro které je vždy stanoven také rozpočet. Ženy jsou motivovány, aby si stanovily cíle, které jednak přispějí k jejich osobnímu rozvoji, ale také budou přínosem pro celou společnost. K dosažení svých cílů si zaměstnankyně zvolí vzdělávací programy zajišťované buď interně, nebo ze seznamu externích institucí. Po absolvování vzdělávacího programu proběhne hodnocení jeho přínosu jak pro danou manažerku, tak z hlediska aplikace získaných poznatků v praxi.

Management i zaměstnanci/zaměstnankyně společnosti jsou také pravidelně školeni v tematice rovných příležitostí pro ženy a muže. Firma umožňuje flexibilní pracovní uspořádání a hlídání dětí. V říjnu 2005 firma sponzorovala konferenci "Woman Leadership" pořádanou CMC - Graduate School of Business.

V roce 2004 získala jazyková agentura Channel Crossings Evropskou jazykovou cenu Label pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání za projekt jazykových kurzů pro ženy na mateřské dovolené.

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

FEMINISMUS.CZ

ZPRAVODAJ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DO FIREMLogo
 

Logo
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz

Logo - Operační program Lidké zdroje a zaměstnanost
Regionální kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti se realizuje v rámci projektu Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele

Evropsky fond a Praha Projekt je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

eu V ROCE 2008 BYL PROJEKT KOFINANCOVÁN ZASTOUPENÍM EVROSPKÉ KOMISE V ČR V RÁMCI PROJEKTU "FIT PRO ZMĚNU: FLEXIJISTOTA A GENDEROVÁ ROVNOST NA TRHU PRÁCE"
  Obsah těchto stránek vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Projekt byl v letech 2006 až 2008 finančně podpořen Citi Foundation